Stichting MPH
Muziek Producties Hoogendijk

AVG

De wet algemene verordening persoongegevens, waarborgt de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze wet hebben de bestuursleden een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een geheimhoudingsverklaring. 

Stichting Muziek Producties Hoogendijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting MPH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.


Als Stichting MPH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te waarborgen hebben alle bestuursleden een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wilt u de getekende geheimhoudingsverklaringen inkijken, neem dan contact op met het secretariaat via secretaris@stichtingmph.nl.